Rehabilitacja neurologiczna - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych przeznaczony jest dla pacjentów:
 • ośrodkowego układu nerwowego po udarach i urazach mózgu z towarzyszącymi niedowładami,
 • z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego po złamaniach
 • kręgosłupa i zabiegach operacyjnych,
 • z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi,
 • przewlekłymi - po przebyciu wcześniejszej rehabilitacji w jednej z wyżej wymienionych grup.
Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje: 
 • ocenę stanu zdrowia i określenie programu rehabilitacji (wizyta lekarska),
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez 6 dni w tygodniu,
 • całodzienne wyżywienie (wg diety lekarskiej: )
1. Dokumenty niezbędne do kwalifikacji na leczenie:

a/Skierowanie do Szpitala na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (oryginał).
Skierowanie powinno zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie / pieczęć nagłówkowa;
  -kod resortowy część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  -kod resortowy część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  -numer umowy z NFZ (aktualny),
  -numer regon,
 • oznaczenie pacjenta;
  -imię i nazwisko,
  -numer PESEL,
  -adres zamieszkania,
  -numer telefonu kontaktowego,
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10,
 • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia;
 • oznaczenie osoby kierującej;
  -pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
  -datę wystawienia skierowania;

b/Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (kserokopia).
-rozpoznanie w języku polskim;
kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10, z rozpoznaniem wiodącym
c/Kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie jak również informacje o chorobach współistniejących.

 • Dokumenty należy dostarczyć:
  osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
 • przesłać pocztą na adres:
  22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnyu
  l. Wojska Polskiego 5
  87-720 Ciechocinek
 • przesłać e-mail: kolejka@22wszur.pl 
 • dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących,

2. Dokumentacja o której mowa w pkt.1 podlega rejestracji i przekazaniu do Zespołu kwalifikacji skierowań i oceny przyjęć celem przeprowadzenia jej analizy czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do jednej z dwóch kategorii medycznych, tj.: ,,przypadek pilny” lub ,,przypadek stabilny”.

3.Po czynnościach wyżej opisanych, dokumentacja jest:
a) jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji wpisywana na prowadzoną przez Szpital listę oczekujących na udzielenie świadczenia a o tym fakcie pacjent wraz ze wstępnie wyznaczonym przypuszczalnym terminem leczenia jest powiadamiany drogą pocztową.
b) jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest odsyłana listem poleconym na adres pacjenta ze stosownym pismem.

4.Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi a od 01.07.2018r niepełnosprawni znacznego stopnia.
5. Pacjenci, którzy posiadają wymienione w pkt.4 ustawowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością i spełniają kryterium medyczne ,,są po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu choroby neurologicznej  w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala ” będą przyjmowani w pierwszym wolnym terminie.
6. Pozostali pacjenci spełniający kryteria medyczne o których mowa w pkt.5 będą przyjmowani w pierwszej kolejności.
7. Pacjenci niespełniający kryteriów medycznych wymienionych w pkt.5 a zakwalifikowani do leczenia i posiadający uprawnienia do leczenia poza kolejnością będą przyjmowani w następnej kolejności.
8.Pacjenci zakwalifikowani ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym  będą przyjmowani do leczenia po wymienionych w pkt.5, 6 i 7.
9.Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości na 2 miesiące przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia,
10.Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.


Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 7317
Poniedziałek – Piątek w godzinach 11.00 – 12.00

 

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej