Rehabilitacja Ogólnoustrojowa - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych / świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone (jedna z opcji tj. nazwa rehabilitacja lub świadczenia) są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu szpitalnym oraz skierowanych z poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

1. Dokumenty niezbędne do kwalifikacji na leczenie:

Skierowanie do Szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej kod komórki 4300

Skierowanie powinno zawierać:

 • kod dostępu wystawiającego skierowanie / pieczęć nagłówkowa;
  • kod resortowy część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  • kod resortowy część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  • numer umowy z NFZ (aktualny),
  • numer regon,
 • oznaczenie pacjenta;
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
 • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10,
 • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia;
 • oznaczenie osoby kierującej; Imię i Nazwisko lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu;
 • datę wystawienia skierowania;

 Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (kserokopia).

 • rozpoznanie w języku polskim;
  • kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10, z rozpoznaniem wiodącym zgodnośc ICD 10 z załącznika nr 3b, z ICD10 z załącznika nr 5 wg. zarządzenia Prezesa NFZ Nr 195/2020/DSOZ z dnia 11 grudnia 2020r.) (ROZS).
  • kod procedury medycznej wg kwalifikacji ICD-9 dla pacjentów po leczeniu operacyjnym (zgodnie z załącznikiem nr 3a do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 195/2020/DOSZ z dnia 11 grudnia 2020r.),

Kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie jak również informacje o chorobach współistniejących.

Dokumenty należy dostarczyć:

 • osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
 • przesłać pocztą na adres: 22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek
 • przesłać e-mail: kolejka@22wszur.pl

2. Dokumentacja o której mowa w pkt.1 podlega rejestracji i przekazaniu do zespołu kwalifikacji e-skierowań w celu przeprowadzenia jej analizy i oceny czy pacjent spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacji. Jeżeli je spełnia zostaje zakwalifikowana do jednej z dwóch kategorii medycznych, tj.: ,,przypadek pilny” lub ,,przypadek stabilny”.

3. Po czynnościach wyżej opisanych, dokumentacja jest

 • jeżeli spełnia kryteria medyczne do leczenia w oddziale rehabilitacyjnym pacjent wpisany zostaje na prowadzoną przez szpital listę oczekujących na udzielanie świadczeń i jest powiadamiany telefonicznie lub drogą pocztową o planowanym terminie leczenia lub przypuszczalnym terminie w przypadku pacjenta stabilnego
 • jeżeli nie spełnia kryteriów medycznych jest informowany również drogą pocztową jak również telefonicznie

4. Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością. Są to kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi a od 01.07.2018r niepełnosprawni znacznego stopnia.

5. Pacjenci zakwalifikowani ale nie posiadający uprawnień do leczenia poza kolejnością i niebędący po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z powodu chorób narządu ruchu będą przyjmowani do leczenia po wymienionych w pkt.4

6. Szpital ponownie powiadamia pacjenta o wyznaczonym dokładnym terminie udzielenia świadczenia w miarę możliwości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia udzielenia świadczenia, lub zgodnie z listą oczekujących w przypadku wolnego miejsca w szpitalu. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 7381 od poniedziałku do piątku 8.00 - 13.00

Ważne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu

54 283 7381

Poniedziałek, Środa , Piątek w godz. 7.30 – 10.30

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej