Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja na oddziale wczesnej rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony jest dla pacjentów po zawale serca, plastyce tętnic wieńcowych ( PCI,PTCA), operacjach CABG, operacjach zastawek, wszczepienia stymulatorów i innych zabiegach kardiologicznych

Pobyt jest refundowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje: 

 • ocenę stanu zdrowia (wizyta lekarska),
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przez 6 dni w tygodniu
 • zajęcia edukacyjne,
 • interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację   
 • całodzienne wyżywienie - dieta przeciwmiażdżycowa CORO

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji na leczenie:

Skierowanie do Szpitala na oddział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej (oryginał).

Skierowanie powinno zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie / pieczęć nagłówkowa;
 • kod resortowy część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 • kod resortowy część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 • numer umowy z NFZ (aktualny),
 • numer regon,
 • oznaczenie pacjenta;
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta;
 • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10,
 • inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia;
 • oznaczenie osoby kierującej;
  • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
 • datę wystawienia skierowania;
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (kserokopia) – opisująca ostry incydent kardiologiczny
  • Kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie jak również informacje o chorobach współistniejących.

Dokumenty należy dostarczyć:

 • osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
 • przesłać pocztą na adres: 22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek
 • przesłać e-mail: wrk@22wszur.pl
 • dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących,

 Zakwalifikowany pacjent zostaje przyjęty w ciągu 56 dni od wypisu ze szpitala, w przypadku braku miejsc, pacjent zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.

Powołana Komisja ds. kwalifikacji na leczenie dokonuje weryfikacji powyższych skierowań następnie telefonicznie informuje o terminie leczenia.

 Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 2780

Poniedziałek - piątek 7.00 - 12.00

W obecnej chwili jedna cześć budynku jest wyłączona, gdyż przeprowadzamy generalny remont pokoi oraz kawiarnia znajdująca się na obiekcie jest zamknięta. 

 

 

Ważne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu

54 283 2780

Poniedziałek - piątek 7.00 - 12.00

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

 • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
 • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
 • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

 • Czy akceptujecie zwierzęta?
 • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
 • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

 • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
 • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
 • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej